بازرگانی
با عنایت به اعتماد شرکتهای طرف قرارداد و همچنین به پشتوانه حمایت همکاران گرامی ،واحد بازرگانی از سال 1388 تأسیس گردید .برخی از برندهای تحت فعالیت عبارتند از :