مشتریان
تعدادی از شرکتهایی که مفتخر به همکاری با ایشان بوده ایم عبارتند از:
 • شرکت بورس مرکزی (راه اندازی شبکه و ارائه نرم افزار)
 • شرکت بورس اهواز (راه اندازی شبکه و ارائه نرم افزار)
 • کارگزاری بورس صادرات (راه اندازی شبکه و ارائه نرم افزار)
 • شرکت مرکزی لیزینگ خودروکار (ارائه سخت افزار و پشتیبانی)
 • شرکت آریا شیمی (ارائه سخت افزار و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی هستی گشت (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی دنیای دیدنی (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی دیدنیها (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی فرزانه (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی رادمان (را ه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • آژانس هواپیمایی پروازه (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 •  بازرگانی نجد (دفتر مرکزی) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت بازرگانی نجد (دفتر بازار) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت بازرگانی نجد (انبارکهریزک) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی(راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت آسمان آبی (نرم افزارپیوست) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت سامان میهن نوا (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت نفیس آرا (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت کا ستل (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت سامان طب (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت ب.ب.ک (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • روزنامه پول (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • روزنامه جهان فوتبال (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • روزنامه نگاه ورزشی (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت چاپار بامداد زمان (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت مهندسی فرا نیرو (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت فکر ین راه امین (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت رکن سوله (دفتر تهران) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت رکن سوله (کارخانه ساوه) (راه اندازی شبکه و پشتیبانی)
 • شرکت گاز تک ایرانیان (راه اندازی شبکه و ارائه سخت افزار)
 • آژانس هواپیمایی دیدنیها (راه اندازی شبکه و ارائه سخت افزار)
 • شرکت راهگزین رایانه (راه اندازی شبکه و ارائه سخت افزار)
 • گروه سازندگی غدیر سپاه (راه اندازی شبکه و ارائه سخت افزار)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده (راه اندازی ISP)
 • شرکت پردازش موازی سامان (تدبیر) (راه اندازی شبکه)
 • نمایندگیهای ایران خودرو (14 مورد) (راه اندازی شبکه)
 • کارخانه ژلاتین کپسول (راه اندازی شبکه)
 • دانشگاه یادگار امام (راه اندازی شبکه)
 • نشریه نشانی (راه اندازی شبکه)
 • مانا انرژی (راه اندازی شبکه)
 • خبرگزاری میراث فرهنگی (مشاوره امنیت شبکه )
 • دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران (مشاوره امنیت شبکه)
 • شرکت دنا رهساز (دفترچهاردانگه) (تأمین تجهیزات و پشتیبانی)
 • شرکت دنا رهساز (دفتر مرکزی) (تأمین تجهیزات و پشتیبانی)
 • شرکت مدیا تبلیغ (تأمین تجهیزات و پشتیبانی)
 • شرکت رایتک (تأمین تجهیزات و پشتیبانی)
 • شرکت هما گرافیک (تأمین تجهیزات و پشتیبانی)
 • بانک سامان (شعبه مرکزی) (مشاوره و ارائه سخت افزار)
 • بانک سامان (تمام شعب ایران) (مشاوره و ارائه سخت افزار)
 • نیروگاه اتمی بوشهر (ارائه سخت افزار)
 • شرکت کیش ویر  (ارائه سخت افزار)