درباره ما

شرکت NISP در سال 1380 با همکاری و مشارکت گروهی از دانش آموختگان دانشگاه سراسری ایران و دارای مدارک بین المللی تأسیس گردید. توان سالهای نخستین ما بیشتر صرف شناخت نیازهای واقعی و افزایش دانش فنی جهت ایجاد ابزارهای واقعی و متناسب با آن نیازها گردید .چرا که ما می گوئیم: